Person: Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)

Person ID: 1037
Name: Marcus Aurelius Epaphrodeitos
Place of Origin: Tlos (Lycia)
Date Range: 161 to 212
List of Festivals:
Artemisia Kommodeia in Ephesos (Ionia)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hadrianeia in Anazarbos (Cilicia)
Haleia in Rhodes (Rhodes)
Herakleia in Tyre (Syria)
Isthmia in Isthmia (Corinthia)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
koinon Syrias in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Kommodeia in Miletos (Ionia)
Kroneia in Tlos (Lycia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia in Athens (Attica)
Olympia in Ephesos (Ionia)
Olympia in Daphne - Antiochia (Syria)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panhellenia in Athens (Attica)
Periporphyros in Sidon (Syria)
Pythia in Delphi (Phokis)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
Capitolia in Rome (Italy) on ( 170 to 190 )
Kroneia in Tlos (Lycia) on ( ? to ? )
Periporphyros in Sidon (Syria) on ( 160 to 212 )
Hadrianeia in Anazarbos (Cilicia) on ( 160 to 212 )
Herakleia in Tyre (Syria) on ( 160 to 212 )
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 160 to 212 )
koinon Syrias in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 160 to 212 )
Olympia in Daphne - Antiochia (Syria) on ( 212 to 212 )
Artemisia Kommodeia in Ephesos (Ionia) on ( 160 to 212 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 160 to 212 )
Olympia in Ephesos (Ionia) on ( 160 to 212 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 160 to 212 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 160 to 212 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 160 to 212 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 160 to 212 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 160 to 212 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( ? to ? )
Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 160 to 212 )
Haleia in Rhodes (Rhodes) on ( 160 to 212 )
Haleia in Rhodes (Rhodes) on ( 160 to 212 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 160 to 212 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 160 to 212 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 160 to 212 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 160 to 212 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 160 to 212 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 160 to 212 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 160 to 212 )
Olympia in Athens (Attica) on ( 160 to 212 )
Panhellenia in Athens (Attica) on ( 160 to 212 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 160 to 212 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 160 to 212 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( 160 to 212 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 160 to 212 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 160 to 212 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 160 to 212 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 160 to 212 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 160 to 212 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 160 to 212 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 160 to 212 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 170 to 190 )
List of References:
Ann.Epigr 2014.1351 = SEG 64.1420
TAM II 587
List of Prosopographies:
Strasser (2021), no. 99
Comment: the inscription was set up by M. Claudius Herakleides, from the same age cohort (synakmasas); he participated in all the Greek panegyreis and in talantiaioi and hemitalantiaioi agones