Festival: Isthmia in Isthmia (Corinthia)

Festival ID: 199
Festival Name: Isthmia
Festival Place: Isthmia (Corinthia)
List of Participants:
Timarchos son of Demainetos from Argos? (Argolid)
Berenike from Alexandria (Egypt)
Helenos son of Iason from Halasarna? (Kos)
Marcus Aurelius Ptolemaios from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
([athlete])
([athlete])
Marcus Aurelius Asklepiades (Hermodoros) son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Alexandria (Egypt)
Alkon son of Didymos? from Crete (Crete)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Nikophanes son of Pharadas from Thespiai (Boiotia)
Marcus Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Publius Aelius Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion son of Publius Aelius [---] from Ephesos (Ionia)
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
[runner] (Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius Aelius Granianos Phanias Artemidoros) from Miletos (Ionia)
Gaius Ilius Aurelius Protogenes (Gaius Julius Aurelius Protogenes) from Anemurium (Cilicia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros? from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Marcus Aurelius Hierokles from Nysa (Caria)
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
[athlete] from Epidauros? (Epidauria)
[wrestler] from Rhodes (Rhodes)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)
Philokrates son of Sositimos from Kamiros (Rhodes)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia?
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Aristomache from Erythrai (Ionia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Timonax son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos/Kalliphanes from Mytilene (Lesbos)
Euagkritos (Euankritos) son of Triax from Thebes (Boiotia)
([wrestler]) from ? (Phokis)
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Mnasarchos? ([athlete]) son of Theochrestos from Kyrene (Kyrenaika)
Archon son of Kleionos from Pella (Macedonia)
Damiskos from Messene (Messenia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Kalliades/Kallias son of Hipponikos from Athens (Attica)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Charmos son of Lykinos
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Diophanes son of Empedion from Athens (Attica)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
([athlete]) from ? (?)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
Strepsiadas from Thebes (Boiotia)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Ephotion / Ephodion / Ephoudion from Mainalos (Arkadia)
Herodotos son of Asopodoros from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos from Aegina? (Aegina)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Kleandros son of Telesarchos from Aegina (Aegina)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis / Datis / Dantios / Dantis from Argos (Argeia)
Lampromachos
Epharmostos / Eparmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Melissos from Thebes (Boiotia)
Theogenes/Theagenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Phylakidas from Aegina (Aegina)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Nikokles from Aegina? (Aegina)
([athlete]) from Aegina? (Aegina)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Euthymenes from Aegina (Aegina)
([sons of]) son of Pheidolas from Corinth (Corinthia)
Xenokrates from Akragas (Sicily)
Eritimos from Corinth? (Corinthia)
Ptoiodoros from Corinth? (Corinthia)
Terpsias from Corinth? (Corinthia)
Kallikles from Aegina? (Aegina)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Diophon son of Philo
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Praxidamas from Aegina? (Aegina)
Kreontidas from Aegina? (Aegina)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
[S]mikyl[i]nes son of Timarchos from Ioulis? (Keos)
Krinis son of Axileos from Ioulis? (Keos)
Timodemos from Smyrna? (Ionia)
Thrasyklos from Argos? (Argeia)
Antias from Argos? (Argeia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
([athlete]) from Corinth (Corinthia)
[...]aios Charikles from Laodikeia?
Teimokrates son of Ailianos from Prusa (Bithynia)
P(ublius) Octavius [...] from Corinth (Corinthia)
P(ublius) Aelius Alupianos from Perinthos (Thrace)
Pompeius Kleosthenes from Argos (Argeia)
Onasi[...] from Argos (Argeia)
L(ucius) Clodius Verus Faustinianus from Corinth (Corinthia)
L(ucius) Clodius Arredaios from Corinth (Corinthia)
Licinius Eucharistos from Corinth (Corinthia)
Diogenes Hiero[...] from Kaisareia Tralleis (Caria)
Gnaeus Cornelius Pulcher junior from Epidauros (Epidauria)
Gaius Clodius Philon from Corinth (Corinthia)
(Antinoeiton polis) from Antinooupolis (Egypt)
Aelius Dioskoros from Antinooupolis (Egypt)
([boxer]) from Alexandria?
([wrestler])
([pankratiatist]) from Stymphalos? (Arkadia)
([pentathlete])
([runner]) from Corinth (Corinthia)
Publius Aelius Ailianos from Salamis (Cyprus)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia (Pisidia)
[Nik]asion son of Epigonos from Sparta? (Lakonia)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
([encomiast])
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodos (Rhodos)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
[athlete] from Rhodes? (Rhodes)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Aristolas son of Eu[...] from Rhodes? (Rhodes)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)