Place: Elis (Elis)

Place ID: 285
Place Name: Elis
Region Name: Elis
List of "Native Sons":
Thaliarchos son of Soterichos
Polyktor son of Damonikos
Menedemos son of Menedemos
[---]nos son of Dionysodoros
Asamon son of Hipparchos
Troilos son of Alkinoos
Stomios
Hippos
Deinolochos son of Pyrrhos
Hysmon
Kleogenes son of Silenos
Krates
Timaios
Archedamos son of Xenias/Xenios
Timon son of Aigyptos/Aisepos
Symmachos son of Aischylos
Euagoras
Lykinos
Pantarkes
Charmides
Pythokles
Agiadas
Apellaios
Agis
Polyneikes/Polynikes
Aeschines
Koroibos
Dameas son of Timon
Andromachos son of Lysianax
Eumelos
Kapros son of Pythagoras
Thrasonides son of Paianodoros
Pantarkes
Euanoridas
[.....]s son of Taurinos
Lastratidas son of Paraballon
[pentathlete]
Alexinikos
Nikarchos son of Physsias
Paraballon son of Lastratidas
Eperastos son of Theogonos
Archidamos
Hippomachos son of Moschion
Timosthenes
Kallon son of Harmodios
Nikandros
Theotimos son of Moschion
Paianios son of Damatrios
Choirilos
Telemachos son of Telemachos
Pyttalos son of Lampis
[.........]s son of Aigyptos
Lysippos
Timon
Satyros son of Lysianax
Lykomedes son of Aristodemos
Thaliarchos son of Soterichos
[.......] son of [.......]s
Charops son of Telemachos
Menedemos son of Protos
Kallippos
Kletias
Hellanikos
Hegemon
Aristolochos
Kalas
Soterichos
Lasthenes son of Sophon
[charioteer] son of [Phili?]stos
Philonikos son of Philistos
Theodota daughter of Antiphanes
Philistos son of Antiphanes
Timareta daughter of Philistos
[Prax]agoras son of Leon
[T]elemachos son of Leon
Strogien son of Philistos
Antigenes son of Iason
Eupolemos
Amertas
Theodoros
Philles
Pherenikos
Neolidas
Menalkes
Kriannios
Kleinomachos
Klearetos
Gorgas
Eualkidas
Charinos
Brimias
Anauchidas son of Philys
Aischenes
Kasia daughter of Marcus Vettulenus Laetus
Kallippos Peisanos son of Marcus Antonius Alexion
Tiberius Claudius Aphrodisios
Archiadas son of Timolas
Demaithidas son of Menippos
Polyktor son of Damonikos
Aristodamos/Aristodemos son of Thrasis
Aristides
List of Honorary Citizens:
Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)
Marcus Aurelius Mousaios (Heortasios) from Sardis (Lydia)
Marcus Aurelius Serenus from Alexandria
Quinitilius Karpophoros from Ephesos (Ionia)
Damokrates son of Hagetor from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades (Hermodoros) son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Alexandria (Egypt)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
List of Festivals:
___
Olympia
Olympia?
Links:
Pleiades
Trismegistos