Festival: Olympia in Elis (Elis)

Festival ID: 589
Festival Name: Olympia
Festival Place: Elis (Elis)
List of Participants:
Apion son of Poseidonios from
[athlete] from
Antisthenes son of Pystratos from Messene (Achaia)
Polykles son of Lysandros from Messene (Achaia)
[---]peithes son of Da[---] from Messene (Achaia)
[wrestler, pankratist] from Messene (Achaia)
[wrestler] from Messene (Achaia)
Saitidas son of Damippos from Messene (Achaia)
[charioteer]
Aristonikos
Pythion son of Kleuphanes from Rhodos (Rhodos)
Ptolemy II Philadelphos son of Ptolemy I Soter from Alexandria (Egypt)
Epiktetos
Aurelius Stratoneikos from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
M. Aurelius Zopyros son of Zopyros from Athens (Attica)
M. Aurelius Eukarpides son of Zopyros from Athens (Attica)
Pankratios from Athens (Attica)
M. Aurelius Soteros son of Soteros from Thespiai (Boiotia)
M. Aurelius Heliodoros son of Heliodoros from Thespiai (Boiotia)
M. Aurelius Kallon from Thespiai (Boiotia)
M. Aurelius Markianos from Sardeis (Ionia)
Paramonos
M. Aurelius Hermenios
[---]ukarpos from (Troas)
M. Antonius Secundus
Aelius Hermippos from Philadelphia (Lydia)
[---] Aelius Kallineikos from Ephesos? (Ionia?)
[---]ppos /Philippos? from Pergamon? (Mysia?)
[---]mios
Melankomas from ? (Caria)
[pankratiast]
[boxer]
Xenodikos son of Xenombrotos from Kos (Kos)
[---]krates son of Pithon
Ariston
Lacharidas
Aigeidas
Eukleides
Python
Apollodo[ros]
Kleodoros
Ariston
Hippobo[tos]
Eubylos
Diaktorides
Linas?
Anthropos
[---]nomos
Phylopidas
Trygaios
Berenike from Alexandria (Egypt)
Ptolemaios II Philadelphos son of Ptolemaios I
Poulydamas son of Nikias from Skotoussa (Thessaly)
[athlete] from Sparta (Lakonia)
Leonidas son of Leon from Naxos? (Sicily)
[---]kles (Olympionikos) from Athens (Attica)
Kleom(b)rotos son of Dexilaos from Sybaris (Italy)
Polykles son of Lysandros from Messene (Messenia)
Dionysodoros from Thebes (Boiotia)
[athlete] from Methydrion (Arkadia)
Eupolos from (Thessaly)
Euagoras from Sparta (Lakonia)
Amyntas from ? (Thessaly)
[rider] from Krannon (Thessaly)
Arsinoe II daughter of Ptolemaios I from Memphis (Egypt)
Berenike I daughter of Magas from Alexandria (Egypt)
[D]ios son of Lysimachos from Sparta (Lakonia)
([chariot-racer]) from (Elis)
[hoplite] from (Crete?)
[athlete] from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Synphoros from Ephesos (Ionia)
Leagros son of Glaukon from Athens (Attica)
Leonidas son of Leon from Naxos? (Sicily)
Kleonymos son of Perphation from Messene (Messenia)
Kleom(b)rotos from Sybaris (Italy)
Marcus Aurelius Atticus Alexandros from Xanthos? (Lydia)
[Philophr]on son of Astymedes from Rhodes (Rhodes)
[---]peithes son of Da[------] from Messene (Messenia)
Dioxippos from Athens (Attica)
Mys from Tarentum (Italy)
Kleomantis from Kleitor (Arkadia)
Telestas from Messene (Messenia)
Asamon son of Hipparchos from Elis (Elis)
Antikles from Athens (Attica)
Kallikrates from Magnesia on the Maeander (Caria)
Damaretos from Messene (Messenia)
Aristolochos/Aristolykos from Athens (Attica)
Aischylos son of Glaukia from Thespiai (Boiotia)
Polykles from Kyrene (Kyrenaika)
Timokrates son of Antiphon from Athens (Attica)
Athenaios son of Arpaleos from Ephesos (Ionia)
Mikrinas/Smikrinas from Tarentum (Italy)
Philippos II son of Amyntas from ? (Macedonia)
Pyrilampes from Ephesos (Ionia)
Theochrestos I from Kyrene (Kyrenaika)
Agenor son of Theopompos from Thebes (Boiotia)
Xenon son of Kalliteles from Lepreon (Arkadia)
Philammon from Athens (Attica)
Poros/Proros from Kyrene (Kyrenaika)
Phokides from Athens (Attica)
Euryleonis from Sparta (Lakonia)
[pankratiast] from Stratos (Acarnania)
Aristion son of Theophiles from Epidauros (Epidauria)
Pythostratos from Athens (Attica)
Troilos son of Alkinoos from Elis (Elis)
Thersilochos from Kerkyra (Korfu)
Xenokles son of Euthryphron from Mainalos (Arkadia)
Kritodamos son of Lichas from Kleitor (Arkadia)
Labax son of Euphron from Lepreon (Arkadia)
Stomios from Elis (Elis)
Damon from Thurii (Italy)
Hippos from Elis (Elis)
Deinolochos son of Pyrrhos from Elis (Elis)
Xenophon son of Menephylos from Aigion (Achaia)
[boxer] from Samos (Samos)
Dionysodoros from Tarentum (Italy)
Eurybiades/Sybariades/Eurybatos from Sparta (Lakonia)
Alketos son of Alkinos from Kleitor (Arkadia)
Lykinos from Heraia (Arkadia)
Damoxenidas from Mainalos (Arkadia)
Hysmon from Elis (Elis)
Sotades from Crete? (Crete)
Kleogenes son of Silenos from Elis (Elis)
Antipatros son of Kleinopatros from Miletos (Ionia)
Sosippos from Athens (Attica)
Neolaidas son of Proxenos from Pheneos (Arkadia)
Phormion from Halikarnassos (Caria)
[stadion-runner] from Terina (Italy)
Krates from Elis (Elis)
Timaios from Elis (Elis)
Kyniska daughter of Archidamos II from Sparta (Lakonia)
Bykelos from Sikyon (Sikyionia)
Archedamos son of Xenias/Xenios from Elis (Elis)
Epichares from Athens (Attica)
[---]os from Corinth (Corinthia)
[---]onios from (Crete)
Aisepos/Aisypos/Aisipos/Aigypos/Aigyptos son of Timon from Elis? (Elis)
Timon son of Aigyptos/Aisepos from Elis (Elis)
Euthymenes from Mainalos (Arkadia)
Damarchos son of Dinytas from Parrasia (Arkadia)
Baukis from Troizen (Argolis)
Minos from Athens (Attica)
Peisirodos/Peisirrodos from Thurii (Italy)
Eukles son of Kallianax from (Rhodes)
Symmachos son of Aischylos from Elis (Elis)
Krokinas from Larissa (Thessaly)
Euagoras from Elis (Elis)
Poulydamas/Polydamas son of Nikias from Skotoussa (Thessaly)
Eubotas/Eubatas/Eubatos from Kyrene (Kyrenaika)
Nikostratos son of Xenokleides from Heraia (Arkadia)
Exainetos from Akragas/Agrigento (Sicily)
Xenombrotos from (Kos)
Lichas son of Arkesilaos from Sparta (Lakonia)
Theantos son of Alkainetos from Lepreon (Arkadia)
Androsthenes son of Lochaios from Mainalos (Arkadia)
Aristeus son of Cheimon from Argos (Argeia)
Hyperbios from Syracuse (Sicily)
Leon son of Antikleidas from Sparta (Lakonia)
Hellanikos son of Alkainetos from Lepreon (Arkadia)
Kleomachos from Magnesia (Caria)
Anaxandros from Sparta (Lakonia)
Symmachos from Messana (Sicily)
Lykinos from Sparta (Lakonia)
Lykinos from Elis (Elis)
Sophron from Ambrakia (Epeiros)
Megakles son of Megakles from Athens (Attica)
Philippos from Pellana (Achaia)
Pantarkes from Elis (Elis)
Theopompos from ? (Thessaly)
Gnathon from Dipaia (Arkadia)
Theopompos II son of Theopompos I from Heraia (Arkadia)
Charmides from Elis (Elis)
Taurosthenes from Aegina (Aegina)
Ikkos son of Nikolaidas from Tarentum (Italy)
Arkesilaos from Sparta (Lakonia)
Lyk(e)inos from Sparta? (Lakonia)
Polynikos from Thespiai (Boiotia)
Akysilaos/Agesilaos from (Rhodes)
Cheimon from Argos (Argeia)
Keton from Lokroi Epizephyrioi? (Italy)
Krison/Krisson/Kriton from Himera (Sicily)
Lachon/Lakon son of Aristomenes from Keos (Cyclades)
Damagetos son of Diagoras from (Rhodes)
Pythokles from Elis (Elis)
Lykos/Lykon from Larissa (Thessaly)
Psaumis/Samios son of Akron from Kamarina (Sicily)
Aigias from Na[--]
Alkainetos son of Theantos from Lepreon (Arkadia)
Phrynich[os] from Athens? (Attica)
Ikadion from (Crete?)
Timanthes from Kleonai (Argolis)
Polymnastos from Kyrene (Kyrenaika)
Kyniskos son of Kyniskos from Mantinea (Arkadia)
Alkimedon son of Iphion from Aegina (Aegina)
Sostratos from Pellana (Achaia)
Timodemos son of Timonoos from Athens (Attica)
Amesinas from Barke (Kyrenaika)
Ladas from Argos? (Argeia)
Torymbas/Toryllas/Torymnas from ? (Thessaly)
Echekratidas from ? (Thessaly)
Kratisthenes son of Mnaseas from Kyrene (Kyrenaika)
Protolaos son of Dialkes from Mantinea (Arkadia)
Pherias son of Chares from Aegina (Aegina)
Pytharchos from Mantinea (Arkadia)
Hagesias from Syracuse (Sicily)
Leophron from Rhegium (Italy)
[--]los from Athens (Attica)
[--]nes from Tyrins (Argolis)
[--]emos from Parrasia (Arkadia)
[--]ophron from Athens (Attica)
[E]pitimadas from Argos? (Argeia)
Menalkes from Opous (Aetolia)
[--]tion from Tarentum (Italy)
[--]medes from Sparta (Lakonia)
Parmenides from Poseidonia (Italy?)
Argives (collective victory) from Argos (Argeia)
[--]gias from Epidamnos (Illyricum)
Tellon son of Daemon from Oresthasion (Arkadia)
[--]kratidas from Tarentum (Italy)
[--]tandridas from Corinth (Corinthia)
[--]menes from Samos (Samos)
[--]amos from Miletos (Ionia)
[--]ges from Epidauros (Epidauria)
Theron son of Ainesidamos from Akragas/Agrigento (Sicily)
[Zop?]yros from Syracuse (Sicily)
Hagesidamos son of Archestratos from Lokroi Epizephyrioi (Italy)
[runner] from Sparta (Lakonia)
([wrestler]) from Maroneia (Thracia)
[pentathlete] from Tarentum (Italy)
[runner] from Sparta (Lakonia)
Skamandros/Skamandrios from Mytilene (Lesbos)
Anaxilas son of Kretines from Rhegium (Italy)
([Argives]) from Argos (Argeia)
[Dai]tondas + Arsilochos from Thebes (Boiotia)
[--]phanes from Heraia (Arkadia)
[--]kon from Argos (Argeia)
[Xe]nopithes from Chios (Chios)
Dromeus from Mantinea (Arkadia)
Polypeithes son of Kalliteles from Sparta (Lakonia)
Mnaseas (the Libyan) from Kyrene (Kyrenaika)
Epikradios from Mantinea (Achaia)
Euthymos son of Astykles from Lokroi Epizephyrioi (Italy)
Theopompos son of Damaretos from Heraia (Arkadia)
Gelon son of Deinomenes from Gela (Sicily)
Agiadas from Elis (Elis)
Asopichos son of Kleodamos from Orchomenos (Boiotia)
Diognetos from (Crete)
Euthykles from Lokroi Epizephyrioi (Italy)
Astylos/Astyalos from Kroton (Italy)
Krokon from Eretria (Euboia)
Kleomedes from Astypalaia (Sporades)
Hieronymos from Andros (Cyclades)
Pataikos from Dyme (Achaia)
Empedokles son of Exainetos from Akragas/Agrigento (Sicily)
Exainetos son of Empedokles from Akragas/Agrigento (Sicily)
Tisikrates from Kroton (Italy)
Thersias from ? (Thessaly)
Kallias II son of Hipponikos II from Athens (Attica)
Agametor from Mantinea (Achaia)
Meneptolemos from Apollonia (Illyricum)
Philon son of Glaukos from Korkyra (Korfu)
Akmatidas from Sparta (Lakonia)
Nikeas/Nikasias from Opous (Aetolia)
Damaratos/Demaratos? from Sparta (Lakonia)
Philon from Korkyra (Korfu)
Pantares son of Menekrates from Gela (Sicily)
Kalliteles from Sparta (Lakonia)
Ischomachos from Corinth (Corinthia)
Pheidolas from Corinth (Corinthia)
Timasitheos from Kroton (Italy)
Phanas from Pellana (Achaia)
Kleosthenes son of Pontis from Epidamnos (Illyricum)
Ischyros from Himera (Sicily)
([chariot-racer]) from Thebes (Boiotia)
Damaretos/Demaretos from Heraia (Arkadia)
Anochos/Anochas son of Adamatas from Tarentum (Italy)
Menandros from ? (Thessaly)
Parmenides from Kamarina (Sicily)
Peisistratos from Athens (Attica)
Eryxias from Chalkis (Euboia)
Kimon son of Stesagoras from Athens (Attica)
Rhexibios from Opous (Aetolia)
Agatharchos from Korkyra (Korfu)
Leokreon/Kreon from Keos (Cyclades)
Apellaios from Elis (Elis)
Archilochos from Korkyra (Korfu)
Euagoras from Sparta (Lakonia)
Diognetos from Kroton (Italy)
Ladromos from Sparta (Lakonia)
Phaidros from Pharsalos (Thessaly)
Miltiades son of Kypselos from Athens (Attica)
Hippostratos from Kroton (Italy)
Hagnon from Peparethos (Sporades)
Arrhichion/Arrhachion/ Arrichion/ Arechion from Phigaleia (Arkadia)
Agis from Elis (Elis)
Eratosthenes from Kroton (Italy)
Epitelidas from Sparta (Lakonia)
Lykinos from Kroton (Italy)
Pythagoras son of Krates from (Samos)
Glaukias/Glykon from Kroton (Italy)
Hetoimokles from Sparta (Lakonia)
Alkmaion from Athens (Attica)
Eurykles from Sparta (Lakonia)
Polymestor from Miletos (Ionia)
Chrysamaxos from Sparta (Lakonia)
Antikrates from Epidauros (Epidauria)
Gelon from Sparta (Lakonia)
Kleon from Epidauros (Epidauria)
Lykotas from Sparta (Lakonia)
Philytas/Philetas/Philotas from Sybaris (Italy)
Kleondas from Thebes (Boiotia)
Rhipsolaos from Sparta (Lakonia)
Eutelidas from Sparta (Lakonia)
Olyntheus from Sparta (Lakonia)
Hipposthenes from Sparta (Lakonia)
Polyneikes/Polynikes from Elis (Elis)
Eurykleidas from Sparta (Lakonia)
Phrynon from Athens (Attica)
Arytamas from Sparta (Lakonia)
Kylon from Athens (Attica)
Sphairos from Sparta (Lakonia)
Stomas from Athens (Attica)
Krauxidas/Kraxillas from Krannon (Thessaly)
Myron from Sikyon (Sikyonia)
Lygdamis from Syracuse (Sicily)
Gylis from Sparta (Lakonia)
Komaios from Megara (Megaris)
Kratinos from Megara (Megaris)
Chionis from Sparta (Lakonia)
Charmis from Sparta (Lakonia)
Eleians (group) from Dyspontion (Elis)
Daippos from Kroton (Italy)
Eurybates/Eurybotos/Eurybos from Athens (Attica)
Philombrotos from Sparta (Lakonia)
Kallisthenes from Sparta (Lakonia)
Pagondas/Pagon from Thebes (Boiotia)
Thalpis from Sparta (Lakonia)
Phanas from Messene (Messenia)
Pantakles from Athens (Attica)
Kleoptolemos from Sparta (Lakonia)
Onomastos from Smyrna (Ionia)
Ikaros/Ikarios from Hyperesia (Achaia)
Atheradas from Sparta (Lakonia)
Menos from Megara (Megaris)
Eurybatos from Sparta (Lakonia)
Lampis from Sparta (Lakonia)
Tellis from Sikyon (Sikyonia)
Polos from Epidauros (Epidauria)
Pythagoras from Sparta (Lakonia)
Akanthos from Sparta (Lakonia)
Orrhippos/Orsippos from Megara (Megaris)
Hypenos from Pisa (Elis)
Dasmon/Desmon from Corinth (Corinthia)
Diokles from Corinth (Corinthia)
Oxythemis from Korone? (Messenia)
Leochares from Messene (Messenia)
Dotades from Messene (Messenia)
Xenodokos/Xenokles from Messene (Messenia)
Antikles from Messene (Messenia)
Daikles from Messene (Messenia)
Oibotas son of Oinias from Dyme (Dyme)
Aeschines from Elis (Elis)
Polychares from Messene (Messenia)
Androklos from Messene (Messenia)
Antimachos from Dyspontion (Elis)
Koroibos from Elis (Elis)
Tiberius Claudius Rufus from Smyrna (Ionia)
Alkibiades son of Kleinios from Athens (Attica)
Theognetos from Aegina (Aegina)
Demo[---] from ? (?)
[athlete] from Nibis (Egypt)
[athlete] son of [...]phinos from Elis? (Elis)
[.....]s son of Taurinos from Elis (Elis)
Eubalkes from Sparta (Lakonia)
Ptolemaios I Soter son of Lagos from Alexandria (Egypt)
[.........]s son of K[----] from ? (?)
[.......] son of [.......]s from Elis (Elis)
[.......]chos son of Nikodromos from Elis? (Elis)
[......]os son of Ag[......] from ? (?)
Philonikos son of Philistos from Elis (Elis)
Eupolemos from Elis (Elis)
Archias/Archlas son of Eukleos from Hybla (Sicily)
Archelaos son of Perdikkas from (Macedonia)
Amertas from Elis (Elis)
Leontiskos from Messana (Sicily)
Arkesilaos IV son of Battos from Kyrene (Kyrenaika)
Hieron son of Deinomenes from Syracuse (Sicily)
Hippokleas son of Phrikios from Pelinna (Thessaly)
Thessalos son of Ptoiodoros from Corinth (Corinthia)
Phrikias from Pelinna (Thessaly)
Timasitheos from Delphi (Phokis)
Kallias son of Phainippos from Athens (Attica)
Amphilochos son of Theison from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Marcus Aurelius Agathopous from Aegina (Aegina)
Lucius Septimius Aurelius Marcianus from Nikomedia (Bithynia)
Theogenes/Theagenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Titus Aelius Aurelius Maron (the Halter; the Jumper) from Kalykadnos (Cilicia)